IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Spodaj podpisani/a:

___________________________________________________________________________________________________

(Ime, priimek, datum rojstva, telefonska številka)

zase in kot zakoniti zastopnik za vse svoje otroke, potrjujem, da sem v celoti seznanjen(a) z vsebino priloge te »Izjave o odgovornosti«. Izjava in priloga sta mi po skrbnem branju v celoti razumljivi zato se z njima v celoti strinjam in ju sprejemam.

Izjavljam, da sprejemam »Izjavo o odgovornosti« WOOP! TRAMPOLIN PARKA, WOOP! KARTINGA in WOOP! ARENE (v nadaljevanju »WOOP! prostori«) za vse svoje otroke.

Izjavljam, da vstopa v WOOP! prostore ne bom omogočal tujim otrokom, v kolikor njihovi starši / skrbniki niso podpisali »Izjave o odgovornosti« torej, da ne bom zastopal tujih otrok. Zastopanje tujega otroka brez ustrezne pravne podlage je nezakonito. Z omogočanjem vstopa tujega otroka, za katerega starši / skrbniki niso podpisali »Izjave o odgovornosti«, postanem njegov garant in tako nosim garantsko odgovornost za morebitno škodo, ki jo povzroči in utrpi. Zavedam se, da opustitev garantske dolžnosti lahko pomeni odgovornost za povzročitev ustreznega kaznivega dejanja v opustitveni obliki (v skladu s Kazenskim zakonikom (Ur. list. RS, št.: 50/12 s spremembami)). S podpisom te »Izjave o odgovornosti« izjavljam, da se zavedam posledic te izjave.

Izjavljam, da sem svoje otroke seznanil z vsemi spodaj napisanimi pravili in jim jih razložil na, njihovi starosti, primeren način.

Izjavljam, da bom ob morebitni organizaciji rojstnega dne v WOOP! prostorih vse zakonite zastopnike udeležencev rojstnodnevne zabave (starše ali skrbnike) seznanil s praznovanjem rojstnega dne v WOOP! prostorih. Obenem se zavezujem, da jih bom seznanil z vsebino in prilogo »Izjave o odgovornosti« ter od njih prejel soglasja za udeležbo in izpolnjene izjave o odgovornosti in jih dostavil v WOOP! prostore.

Za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.

Priloga:

A: IZJAVA UPORABNIKA

Izjavljam, da se dejavnosti v WOOP! prostorih udeležujem prostovoljno, na lastno željo.

Zavedam se možnosti povečane nevarnosti poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti.

Zavezujem se, da bom ravnal odgovorno in skrbno tako do sebe, kot do ostalih udeležencev in bom aktivnosti v WOOP! prostorih  prilagodil svojim sposobnostim. Če ne bom prepričan, da lahko posamezno aktivnost izvedem varno, aktivnosti ne bom izvedel. Prav tako bom upošteval svoje znanje, izkušnje in telesne zmožnosti, vključno s svojim zdravstvenim stanjem.

Zavedam se, da moram na aktivnosti v WOOP! prostore prispeti pravočasno. V kolikor sem na aktivnost zamudil, ni možnosti povračila kupnine. V WOOP!  TRAMPOLIN PARKU se čas skakanja ustrezno zmanjša za čas zamude. V kolikor je čas zamude večji od zakupljenega časa skakanja, termin propade. V WOOP! KARTINGU termin propade v kolikor na termin vožnje, ki ste ga izbrali, ne pridete v času, ko se vožnja začne. V WOOP! ARENI se čas igre bowlinga ustrezno zmanjša za čas zamude (v kolikor je čas zamude večji od zakupljenega časa igre bowlinga, termin propade), termin za igro Laser tag in igro Sobe pobega propade, v kolikor na termin igre, ki ste ga izbrali, ne pridete v času, ko se igra začne.

Sprejemam vsa navodila za varno uporabo naprav upravljalca WOOP! prostorov. Zavezujem se, da se bom z vsemi navodili skrbno seznanil ter jih dosledno upošteval, vključno z ustnimi navodili osebja. Soglašam, da neposredni nadzor skladnosti mojega ravnanja z navodili ni potreben.

Jamčim, da so moji podatki v zvezi s starostjo in zdravstvenim stanjem resnični. Nisem (in v bodočih obiskih ne bom) pod vplivom alkohola ali drugih nedovoljenih substanc, ali zdravil, ki vplivajo na psihofizične sposobnosti. Nimam bolezni ali telesnih okvar, ki bi pri dejavnostih v WOOP! prostorih pomenile nevarnost zame ali za druge. Nisem v stanju nosečnosti, nimam težav s senzorično občutljivostjo, nimam nevroloških motenj, nimam nepravilnosti binokularnega vida, psihičnih težav ali drugih resnih zdravstvenim stanj. V teh primerih se bom pred izvajanjem posamezne aktivnosti v WOOP! prostorih predhodno posvetoval s svojim zdravnikom in od njega pridobil dovoljenje za izvajanje posamezne aktivnosti, saj je izvajanje le te lahko ogrožajoče za posameznikovo zdravje. Po skrbnem razmisleku o svojih psihofizičnih sposobnostih prevzemam polno odgovornost za svoja ravnanja in posledice.

Odškodninsko odgovarjam za vso škodo, ki jo bom povzročil na opremi v WOOP! prostorih.

Seznanjen sem in se strinjam, da lahko osebje od vsake osebe zahteva, da zapusti WOOP! prostore, brez povračila cene vstopnice v naslednjih primerih:

Strinjam se, da moje obveznosti, sprejete s podpisom te izjave, veljajo za vse obiske v WOOP! prostorih še eno leto od podpisa, da pred vsakim obiskom v tem obdobju ni potrebe po vsakokratnem podpisu izjave. V primeru sprememb zdravstvenega oz. psihofizičnega stanja, se zavezujem spremembe sporočiti upravljavcu WOOP! prostorov. Če izjave ne prekličem ob prvem obisku po preteku enega leta od podpisa dalje, izjava velja za nedoločen čas, z možnostjo preklica.

B: NAVODILA ZA VARNO UPORABO NAPRAV

Za obisk in uporabo naprav v WOOP! prostorih je potrebna predhodna registracija na spletni strani www.woop.fun ali na za to določenem mestu na posamezni lokaciji. Registracijo lahko opravi oseba, starejša od 15 let, ki lahko navede tudi svoje družinske člane, mlajše od 15 let, za katere starš ali zakoniti zastopnik podpiše »Izjavo o odgovornosti« (primer: eden od staršev pri registraciji doda tudi svojega otroka mlajšega od 15 let).

Poleg potrditve »Izjave o odgovornosti« ob spletni registraciji je treba »Izjavo o odgovornosti« za prvi vstop v WOOP! prostore oz. uporabo naprav lastnoročno podpisati ali oddati lastnoročno podpisano izjavo na recepciji posamezne lokacije. Za osebo, mlajšo od 15 let to storijo starši oz. zakoniti zastopniki ali pa takšna oseba sama prinese »Izjavo o odgovornosti« s seboj, pri čemer si pridržujemo pravico telefonsko preveriti ali je »Izjavo o odgovornosti« podpisal starš oziroma zakoniti zastopnik.

1. WOOP! TRAMPOLIN PARK

Skakanje na trampolinih je ob upoštevanju navodil povsem varno. Vsa navodila za varno uporabo so na voljo kot del »Izjave o odgovornosti« in kot del spletne strani www.woop.fun. Navodila so predstavljena tudi v obliki video zapisa v prostorih WOOP! TRAMPOLIN PARKA, dodatno pa navodila predstavijo zaposleni.

Pri obisku in uporabi vseh naprav v WOOP! TRAMPOLIN PARKU veljajo naslednje omejitve:

Pri obisku in uporabi naprav v posebnem delu WOOP! trampolin parka, to je v MINI WOOP!-u, velja izjema od zgoraj zapisanih omejitev. MINI WOOP! lahko obiščejo otroci starejši od 2 in mlajši od 6 let, pri čimer lahko  naprave uporabljajo samostojno, vendar le v spremstvu staršev ali zakonitih zastopnikov.

Ob nakupu vstopnice oz. pred vstopom v igralni del WOOP! TRAMPOLIN PARKA mora vsak obiskovalec kupiti posebne proti zdrsne nogavice in posebno (RFID) zapestnico. Zapestnica omogoča nadzor vstopa in izstopa v igralni del, uporabo garderobnih omaric in ostalih atrakcij v WOOP! TRAMPOLIN PARKU. Vstop v igralni del je mogoč le po predhodnem ogledu videa z varnostnimi navodili, kjer je potrebna identifikacija z zapestnico. Zapestnica ni prenosljiva in jo lahko uporablja izključno lastnik profila na katerega se navezuje. V primeru zlorabe se zapestnico odvzame. V primeru izgube je potrebno doplačati za novo zapestnico.

Varnostna navodila, ki jih mora upoštevati vsak skakalec:

2. WOOP! KARTING

Vožnja gokartov je ob upoštevanju navodil povsem varna. Vsa navodila za varno uporabo so na voljo kot del »Izjave o odgovornosti« in kot del spletne strani www.woop.fun. Navodila so predstavljena tudi v obliki video zapisa v prostorih WOOP! KARTING CENTRA, dodatno pa navodila predstavijo zaposleni.

Pri obisku in uporabi gokartov v WOOP! KARTING CENTRU veljajo naslednje omejitve:

Zaradi zagotavljanja varnosti se bo hitrost gokartov prilagajala glede na starost oziroma dosežen čas.

Ob nakupu vstopnice oz. pred začetkom vožnje gokartov mora vsak obiskovalec kupiti tudi podkapo in posebno (RFID) zapestnico. Zapestnica omogoča nadzor voženj in uporabo garderobnih omaric. Vožnja gokartov je mogoča le po predhodnem ogledu videa z varnostnimi navodili, kjer je potrebna identifikacija z zapestnico. Zapestnica ni prenosljiva in jo lahko uporablja izključno lastnik profila na katerega se navezuje. V primeru zlorabe se zapestnico odvzame. V primeru izgube je potrebno doplačati za novo zapestnico.

Varnostna navodila, ki jih mora upoštevati vsak voznik:

3. WOOP! ARENA

Uporaba VR-ja, BOWLINGA, LASER TAG ARENE in SOB POBEGA (ESCAPE ROOMS) je ob upoštevanju navodil povsem varna. Vsa navodila za varno uporabo so na voljo kot del »Izjave o odgovornosti« in kot del spletne strani www.woop.fun. Navodila so predstavljena tudi v obliki video zapisa v prostorih WOOP! arene, dodatno pa navodila predstavijo zaposleni.

Ob nakupu vstopnice oz. pred začetkom igranja mora vsak obiskovalec kupiti tudi posebno (RFID) zapestnico ali kartico, ki predstavlja enkratni nakup. Zapestnica omogoča nadzor nad igrami in uporabo garderobnih omaric. Zapestnica ni prenosljiva in jo lahko uporablja izključno lastnik profila na katerega se navezuje. V primeru zlorabe se zapestnico odvzame. V primeru izgube je potrebno doplačati za novo zapestnico.

3.1 VR

Pri igranju VR iger v  WOOP! areni veljajo naslednje omejitve in varnostna navodila:

3.2 BOWLING

Pri igranju bowlinga v  WOOP! areni veljajo naslednje omejitve in varnostna navodila:

3.3 LASER TAG ARENA

Pri igranju v LASER TAG ARENI veljajo naslednje omejitve in varnostna navodila:

3.3 SOBE POBEGA (Escape Rooms)

Pri igranju sob pobega veljajo naslednje omejitve in varnostna navodila:

C: ODGOVORNOST UPRAVLJALCA

Upravljalec WOOP! prostorov je družba TPLJ d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, matična št.: 7272618000 (v nadaljevanju »Upravljalec« ali »TPLJ«).

Upravljalec za škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki in obiskovalci na sebi ali svoji lastnini, ne odgovarja.

D: VIDEO NADZOR

Upravljalec zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih, obiskovalcev in premoženja ter nadzora vstopa in izstopa v WOOP! prostore, izvaja videonadzor. Upravljalec je sprejel sklep o izvajanju videonadzora v Parku v skladu z 75. členom ZVOP-1. Zbirka osebnih podatkov vključuje sliko, datum in čas posnetka in je zavarovana pred dostopom nepooblaščenih oseb. Videoposnetki se hranijo najmanj 30 dni in največ eno leto za vse kamere, ki so priključene na napravo za snemanje. Podatki se nato brišejo, razen podatkov o poškodbah.

E: UPORABA FOTOGRAFIJ IN VIDEOPOSNETKOV

Podpisnik »Izjave o odgovornosti« dovoljujem, da upravljalec WOOP! prostorov (TPLJ d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana) do preklica hrani, obdeluje in uporablja moje fotografije in video posnetke oz. fotografije in videoposnetke mojih otrok navedenih na tej izjavi (fotografije in videoposnetke iz katerih je jasno razvidna moja podoba oz. podoba mojega otroka), ki so bili posneti v času obiska WOOP! prostorov. Soglašam, da upravljalec WOOP! prostorov te fotografije in videoposnetke javno objavi v lastnih oglasnih medijih (elektronskih in tiskanih), na lastnih spletnih straneh, družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn ali Snapchat) in drugih socialnih medijih, vse z namenom promocije WOOP! prostorov, tržnega komuniciranja ter za druge marketinške in oglaševalske aktivnosti družbe.

Za fotografiranje in video snemanje skupin in večje množice udeležencev v WOOP! prostorih bomo šteli, da je bilo soglasje za fotografiranje oz. video snemanje ter za morebitno uporabo fotografij in videoposnetkov vnaprej pridobljeno s podpisom te »Izjave o odgovornosti«. V primeru fotografiranja ali snemanja konkretnih posameznikov bomo soglasje za izdelavo fotografij oz. videoposnetkov in morebitno njihovo kasnejšo uporabo, pridobivali na podlagi izrecnega pisnega soglasja posameznika.

V registracijskem postopku podano soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov je skladno z določbo 8. člena evropske splošne uredbe o varovanju podatkov (GDPR) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Posameznik oz. v primeru otroka njegovi starši oz. zakoniti skrbniki, lahko od upravljavca osebnih podatkov družbe TPLJ d.o.o. kadarkoli zahtevate izbris osebnih podatkov (npr. fotografij / videoposnetkov, objavljenih na spletni strani ali družbenih omrežij), tako da nam pošljete zahtevek preko e-pošte na naslov: dpo@woop.fun ali nas kontaktirate na tel: +386 (0) 30 334 443.

Podpisnik izrecno soglaša, da fotografij ali posnetkov, ki jih bo naredil on sam ali njegov otrok v Parku, ne bo uporabljal za komercialne namene brez predhodno pridobljenega pisnega soglasja TPLJ.

F: OPOZORILO

Veljavne so samo pravilno izpolnjene »Izjave o odgovornosti«. Za osebe mlajše od 15 let mora »Izjavo o odgovornosti« podpisati zakoniti skrbnik. Zakoniti skrbnik s podpisom »Izjave o odgovornosti« prevzema odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi neupoštevanja varnostnih navodil in ustnih opozoril osebja WOOP! prostorov. Kot zakoniti skrbnik otroka se zavedam, da uporaba naprav v WOOP! prostorih ob neupoštevanju navodil za varno uporabo naprav povečuje tveganje poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti uporabnika. Na podlagi podpisane »Izjave o odgovornosti« zakoniti skrbnik odvezuje upravljalca WOOP! prostorov odgovornosti za telesne poškodbe, ki bi nastale uporabniku ali njegovim materialnim dobrinam zaradi neupoštevanja navodil za varno uporabo in izrecnih ustnih navodil osebja v WOOP! prostorih. Podpisnik »Izjave o odgovornosti« se izrecno zavezuje, da v primeru poškodbe ali škode proti upravljalcu WOOP! prostorov ne bo vložil civilne tožbe ali začel kazenskega pregona.

Datum sprejemanja izjave:

 

Za resničnost podatkov v Izjavi o odgovornosti sprejemam polno odgovornost.

 

_________________________________                       __________________________________

(podpis zakonitega zastopnika)                                                (kraj, datum)